THÀNH PHẦN TÁI CHẾ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI SCS GLOBAL SERVICES

Cambria cam kết về tính bền vững và cung cấp các sản phẩm có hàm lượng tái chế bao gồm các phiến thạch anh tự nhiên Cambria tái sử dụng, bột màu và chất kết dính. Các sản phẩm Cambria sau đây có chứa thành phần tái chế trước khi tiêu dùng được chứng nhận bởi SCS Global Services.

BRITTANICCA BLOCK™

99% THÀNH PHẦN TÁI CHẾ

BUXTON™

59% THÀNH PHẦN TÁI CHẾ

BIG SUR MIST™

28% THÀNH PHẦN TÁI CHẾ

SANIBEL SHORELINE™

28% THÀNH PHẦN TÁI CHẾ